Privacyverklaring

De Heren Van Werk wil doen zoals het hoort als het gaat om privacy. De Heren Van Werk registreert wél persoonsgegevens van je, en zorgt dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. Dit om de diensten aan jou te realiseren. Als wij de hulp inschakelen van derden om je van dienst te kunnen zijn, dan moeten wij noodzakelijke gegevens zorgvuldig uitwisselen. En als wij contact met je zoeken via bijvoorbeeld een nieuwsbrief, heb je altijd de mogelijkheid het contact te beëindigen.

Dat is eigenlijk alles wat je écht moet weten als het gaat over de privacyverklaring.

 • De Heren Van Werk vraagt en registreert die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening en bedrijfsvoering.
 • Jouw persoonsgegevens schermt De Heren Van Werk af.
 • Persoonsgegevens delen wij met derden onder strikte voorwaarden en afspraken met hen
 • Afmelden voor online marketinguitingen kan altijd.
 • Jij hebt altijd het recht persoonsgegevens in te kijken, te laten wijzigen of verwijderen.

Maar goed, bovenstaande is juridisch en ook terecht onvoldoende. Dus vind je in dit document de gehele privacyverklaring van De Heren Van Werk. Bij vragen hierover, mail via info@deherenvanwerk.nl.

Bij het verlenen van de diensten verwerkt De Heren Van Werk jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe De Heren Van Werk met jouw persoonsgegevens omgaat is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

De Heren Van Werk

KVK 76809803

info@deherenvanwerk.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door De Heren Van Werk

De Heren Van Werk verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kan De Heren Van Werk jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden, zoals je werkgever of een andere organisatie of zzp’er die ons inhuurt in het kader van onze dienstverlening.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

De Heren Van Werk gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deherenvanwerk.nl houden we statistieken bij via Google Analytics. Het gaat er bijvoorbeeld om hoe mensen onze website hebben gevonden en welke pagina’s het meest bekeken zijn. Hiervoor wordt een cookie op je computer geplaatst. Het gaat puur om analytische gegevens die we niet onnodig delen met andere Google diensten. De gegevens worden door Google Analytics geanonimiseerd en wij verstrekken ze niet met derden.

De Heren Van Werkt verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt via het contact-, offerte- of intakeformulier op onze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via het formulier:

 • Voor- en achternaam*
 • E-mailadres*
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • Bericht, vraag, opmerking
 • interesse in dienst*

* verplicht veld

Het gebruik van persoonsgegevens door De Heren Van Werk in een traject, (in company) training, workshop of groepsbijeenkomst

De Heren Van Werk verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer(s), Skype-adres
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende jouw dienstverband of arbeids- en opleidingsverleden
 • CV, LinkedIn-gegevens en sollicitaties
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een offerte/overeenkomst of plan van aanpak rechtstreekst met jou of via derden, zoals je werkgever
 • Gespreksverslagen van jouzelf of de coach
 • Gegevens in voortgang- of eindrapportages over jou aan bijvoorbeeld jouw werkgever
 • Gegevens uit een deelnemerslijst voor training (of soortelijk) verstrekt door opdrachtgever
 • Gegevens ten behoeve van loopbaantesten en vacaturebank
 • Gegevens in statistiek en rapportages uit online loopbaantestbanken, vacaturebank en assessments (uitgevoerd door derden)
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

De Heren Van Werk verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact met jou
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid of outplacement
 • Het verzorgen van trainingen, workshops of andere groepsbijeenkomsten
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • Marketing: nieuwsbrieven
 • Facturering, innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website

Grondslagen

De Heren Van Werk verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerkt De Heren Van Werk persoonsgegevens, omdat De Heren Van Werk hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt en effectief mogelijke wijze kunnen verlenen van de overeengekomen dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
 • Bescherming van haar financiële belangen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Jouw gegevens delen met anderen

In het kader van haar dienstverlening kan De Heren Van Werk persoonsgegevens uitwisselen. De Heren Van Werk kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van de website Webdesign Tilburg, de systemen die wij gebruiken van derden als Ixly BV, Profile Dynamics (Amygdala BV), het administratiesysteem Twinfield en Basecone via Van Belkom Accountantskantoor, het mailingsysteem MailChimp, LinkedIn of ingeschakelde zzp’ers of bureaus die voor De Heren Van Werk diensten verrichten.

In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Jouw persoonsgegevens worden dus alleen met derden gedeeld bij activiteiten die strikt noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de dienst(en). Als De Heren Van Werk dat al doet is in de uitwisseling de privacy geregeld met derden. De Heren Van Werk is een Zelfstandige Zonder Personeel dus het betreft uitsluitend externen met wie daarover afspraken zijn gemaakt die de vertrouwelijkheid garanderen.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer De Heren Van Werk aan een wettelijke verplichting moet voldoen. De Heren Van Werk zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, WhatsApp of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang De Heren Van Werk jouw gegevens bewaart

De Heren Van Werk zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat De Heren Van Werk zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Herleidbare cliëntgegevens worden tot 1 jaar na einde traject bewaard. Geanonimiseerde cliëntgegevens t.b.v. beroepsaccreditatie, de fiscus en factuurgegevens worden 5 jaar bewaard.

Hoe De Heren Van Werk jouw gegevens beveiligt

De Heren Van Werk vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft De Heren Van Werk passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 Het is op grond van de AVG niet verplicht om jou te informeren over beveiliging. Toch wil De Heren Van Werk laten zien dat het ook goed is geregeld.

Ter beveiliging van jouw persoonsgegevens is o.a.:

 • de laptop waarop De Heren Van Werk werkt uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Dat vraagt De Heren Van Werk ook van derden waarmee De Heren Van Werk in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens uitwisselt;
 • met derden van wie De Heren Van Werk diensten inkoopt zoals testen, crediteuren- en debiteurenadministratie of een vacaturebank zijn zogenoemde verwerkersovereenkomsten gesloten waardoor de privacy van jouw persoonsgegevens zijn gewaarborgd;
 • papiergebruik met persoonsgegevens tot een minimum beperkt. En als De Heren Van Werk iets op papier heeft staan met persoonsgegevens erop, wordt dat zo snel mogelijk of conform de bewaartermijn zorgvuldig vernietigd met een papierversnipperaar met veiligheidsniveau DIN P-4.

Jouw gegevens inzien, laten aanpassen en/of verwijderen

Wil je je persoonsgegevens inkijken? Je gegevens wijzigen of verwijderen uit het systeem? Geen probleem. Laat het weten via post (postadres: Sint Josephstraat 135, 5017 GG Tilburg) of per e-mail info@deherenvanwerk.nl. Je hebt namelijk het recht om De Heren Van Werk een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Soms moet De Heren Van Werk bepaalde factuurgegevens blijven bewaren voor de Belastingdienst.

Ook kun je De Heren Van Werk verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen via post (postadres: Sint Josephstraat 135, 5017 GG Tilburg) of per e-mail info@deherenvanwerk.nl.

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vraagt De Heren Van Werk je, bij indiening van jouw verzoek per mail je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Ondanks, dat De Heren Van Werk ernaar streeft zorgvuldig en juist om te gaan met jouw persoonsgegevens conform de AVG en deze privacyverklaring, kan het zijn dat De Heren Van Werk het in jouw ogen toch niet of onvoldoende netjes doet. Hopelijk laat je dat aan De Heren Van Werk weten. Mocht je er met De Heren Van Werk niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door De Heren Van Werk, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op deherenvanwerk.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 februari 2021.

De Heren Van Werk kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.